معرفی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران- ویژه ورودی‌های جدید

998
معرفی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران توسط آقای دکتر مجید نیلی، رییس دانشکده، ویژه های ورودی های جدید
pixel