سریال معجزات علمی قرآن(1)(گسترش زمین)+زیرنویس HD

472

در روزگاری که جاهلیت زنده به گور کردن دختران را افتخار میدانست، دقیق ترین مسائل علمی توسط یک کتاب مقدس بیان شده است! آن کتاب قرآن است...