زایمان در ارتفاع ۱۳ هزار متری از زمین

562

مسافر۲۱ ساله کنگویی به کمک همسرش که پزشک است و همچنین کادر پرواز هواپیما در ارتفاع ۱۳ هزار متری (۴۲ هزار پا) از زمین یک نوزاد پسر به دنیا آورد.

کلاکت 14.3 هزار دنبال کننده
pixel