خروش جهانی زحمتکشان علیه سرمایه داری -جنبش بی مرز

76
سرود انقلابیون ضد سرمایه داری و انقلابیون چپگرای سوسیالیست فرانسه علیه ظلم و تبعیض و فقر و نابرابری زحمتکشان جهان متحد شوید

سمعی بصری نیمکت

10 ماه پیش
اندیشه سیاسی عدالتخواهان را بیشتر بشناسم.
تریبون عدالتخواهان انقلابی (فرزندان امام خمینی) صدای مطالبات طبقه پایین هستند و عبور از بازی اصولگرا و اصلاحات و ...
pixel