لحظه برخورد خورخه لورنزو با موتور سواران دیگر - موتو جی پی کاتالونیا 2019

4,162

موتو جی پی ایران - لحظه برخورد خورخه لورنزو با موتور سواران دیگر - موتو جی پی کاتالونیا 2019