ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

بی اختیاری - استفاده از توالت را آسان کنید

755
بی اختیاری جزو عوارض دمانس(فرسایش مغز) نیست ولی اکثر قریب به اتفاق بیماران به آن دچار می شوند. احترام به بیمار، رعایت اینکه توالت کردن یک امر شخصی و خصوصی است که باید در خلوت انجام شود، و دخالت کردن مراقب در این امر در حد نیاز، به انجام درست و بی درد سر آن کمک میکند. این ویدیو اقدامات اولیه برای انجام امر توالت موفق را تشریح می کند.
pixel