کتاب مانگا و اهورا، قسمت 16

331

در قسمت شانزدهم: «آشنایی با عاج فیل و سُرنا» در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان.