سمبل قدرت سیاسی ما وزارت خارجه است و سمبل وزارت خارجه شخص وزیر خارجه است

149
23 تیر ماه روز تعامل سازنده ما با جهان بود؛از ملت ایران در حمایتشان، از هدایت ها وحمایت های مقام معظم رهبری و کمک شورای عالی امنیت ملی و مخصوصا از وزارت خارجه در پیشبرد سیاست تعامل سازنده تشکر کنم/سمبل قدرت سیاسی ما وزارت خارجه است و سمبل وزارت خارجه شخص وزیر خارجه است
pixel