کنایه مجری برنامه ثریا به نامه وزار درباره FATF

177
کنایه مجری برنامه ثریا به ماجرای نامه وزرا برای لوایح FATF انتظار داشتیم برای معضل بیکاری، گرانی، مسکن و... نامه بنویسند. «جماعت اگر به دست» به جای فضاسازی رسانه ای، باید پاسخگوی خسارات پنج ساله در کشور باشند.
pixel