مبارزه آخر Mortal Kombat 11

1,174

××××خطر اسپویل×××× آخرین مبارزه Liu Kang با Kronika در قسمت داستانی Mortal Kombat 11 ###اسپویل یکم بزرگتر### Liu Kang با Raiden یکی و به Fire God تبدیل می شوند

pixel