آموزش پایتون - جلسه هفتم : دستور if و else if در زبان پایتون

668

در ادامه دوره آموزش به مهمترین دستور کنترل شرطی برنامه نویسی یعنی دستور if می پردازیم، در جلسات قبلی این دوره آموزشی ما برنامه های را نوشتیم که در هر بار اجرای برنامه همه خطوط برنامه به صورت پشت سرهم اجرا می شدند، حال می خواهیم با معرفی دستور if و else if روش کنترل اجرای خطوط برنامه را توضیح دهیم، به این ترتیب که می توانیم اجرا شدن و یا نشدن خطوط برنامه را در اجراهای مختلف تعیین کنیم. آکادمی آنلاین درسمن https://darsman.com