سخنرانی دکتر محمود جعفری‌دهقی در افتتاحیۀ پنجمین همایش زبا‌ن‌ها و گویش‌های ایران

15
پنجمین همایش زبان ها و گویش های ایران(گذشته و حال)، با هدف آشنایی با آخرین دستاوردهای پژوهشی در زمینۀ زبانها و متون ایرانی باستان، میانه و نو؛ همچنین بررسی گسترده زبانهای ایرانی به عنوان یکی از عوامل پیوند میان ملتهای منطقه و نیز ایجاد انگیزه در پژوهشگران جوان برای مطالعات ژرف در عرصۀ زبان شناسی ایرانی برگزارشد.
pixel