استارت آپ در زمان ارایه کجا، در میدان عمل کجا!

925

چرا استارت آپ ها مدتی پس از فعالیت به فاکتورها و عناصر مهم اولیه بی توجه می شوند؟ آیا امکان جلوگیری از این مساله وجود دارد؟

اینوتاکس
اینوتاکس 65 دنبال کننده