افتتاح مرکز نوآوری و شکوفایی توسط دکتر ستاری

856

مرکز نوآوری و شکوفایی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره) توسط معاون علمی فناوری رئیس جمهور افتتاح شد. بروجرد_ 21 اسفند 97

pixel