لحظاتی با دانشجویان مرکز تربیت معلم شهید مفتح شهرستان فردوس- حمیدیه 1364

63

تصاویری از دانشجویان رزمنده اعزامی از مرکز تربیت معلم شهید مفتح شهرستان فردوس- پادگان حمیدیه اهواز دیماه 1364