گفت وگوی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با ITU Telecom TV

213

گفت وگوی ویدئویی دکتر رسول سرائیان، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با ITU Telecom TV انجام شد.