قبل از توئیت گذاشتن فکر کن!

126

چیزی که شما امروز در شبکه های اجتماعی منتشر می کنید، شاید فردا علیه شما استفاده شود.