گفتار ۱۰۶ ”بحث کوروش“ - بررسی تاریخی شخصیت کوروش

159
ادامه بحث کوروش و اثبات این معنا که کوروش همان ذوالقرنین است.
pixel