سوره مریم اسماعیل فتحی

129

قرائت سوره مریم توسط قاری ممتاز تبریزی اسماعیل فتحی مسجد کدخداباشی تبریز جلسه جمعه های استاد ملا رسولی