دوربین 95 ؛ قسمت 23 ؛ تاریخ پخش 2 بهمن 95

42

1900 - برنامه دوربین 95 که در تاریخ 2 بهمن پخش شده است و ابراز همدردی با خانواده حادثه دیدگان فاجعه پلاسکو .