مدیریت تبلت با نارتب

348

با ابزار مدیریت تبلت که به طور پیش‌فرض در تبلت‌های نارتب در دسترس است نحوه و زمان استفاده کودکان و نوجوانان از تبلت مدیریت می‌شود.

نارتب
نارتب 13 دنبال کننده