مدیردیجیتال(3): چالش های دختران دیجیتال مارکتر

5,722

در قسمت سوم مدیردیجیتال در ادامه گفت وگو با «حورا وکیلی» مدیر ارتباطات بازاریابی ریحون و مشاور کاله به چالش هایی که دختران فعال در حوزه دیجیتال مارکتینگ پرداختیم و همچنین وضعیت توییتر در ایران را مورد بررسی قرار دادیم.