داغترین‌ها: #مسابقات بوکس UFC

اهمیت چهل سالگی انقلاب

43

در ارتباط با تمدن ها این گونه نیست. چهل سالگی یک تمدن مانند دوران گذر از نوجوانی است که تازه از مخاطرات عبور کرده و از آب و گل درآمده است. انقلاب اسلامی ما، در این مقطع قرار دارد و آماده ی جهشی بسیار جدی است. مقام معظم رهبری چهل سال دوم را با این پیام شروع می کنند که اکنون بایستی اوج بگیریم. ایشان تأکید دارند که ما از سختی ها عبور کرده ایم