دستگاه تحریک الکتریکی مغز tDCS,tACS

2,875
تکنولوژیهای نوین مغزی، قسمت دوم، کاربرد و عملکرد دستگاه تحریک الکتریکی مغز در اختلالات عصب-شناختی و چگونگی عملکرد دستگاه تحریک الکتریکی مغز
pixel