سیاست منع نقل و تدوین حدیث(9)-اختلاف و شکل گیری فرقه ها

117

سیاست منع نقل و تدوین حدیث (9) - فقط تشویق به قرآأت قرآن صرف و منع از تفکر و تدبر و جست و جو و یافتن سرچشمه معارف وحیانی و احکام آسمانی یعنی ائمه هدی و عترت طاهره علیهم صلوات الله