12-کار روی پارامتر های گزارش

49
نکات قسمت دوازدهم شما می توانید در گزارشات چاپی پارامتر های فرستاده شده به گزارش را در درون همان گزارش نشان دهید : بدین ترتیب زمانی که به عنوان مثال سرجمع فروش یک استان را در گزارش محاسبه می کنید می توان نام استان را در گزارش نشان داد
pixel