باورهای نادرست در مورد داروهای روانپزشکی

353

دکتر احمد احمدی پور روانپزشک و رواندرمانگر. دارای بورد تخصصی اعصاب و روان از دانشگاه علوم پزشکی تهران راه ارتباطی با ایشان: https://www.khanepezeshkan.com/dr/ahmadipor