استفاده از قانون دست راست-پایه یازدهم-آقای محولاتی-دبیرستان دوره دوم بینش دماوند

46
تدریس مبحث استفاده از قانون دست راست - پایه یازدهم-توسط آقای محولاتی دبیر فیزیک دبیرستان غیر دولتی دوره دوم بینش دماوند.
pixel