اختراع اسلحه پیشرفته آتش خاموش کن

446

به تازگی یک اسلحه آب پاش اختراع شده که می تواند با نفوذ در استیل، بتن، آجر یا شیشه ضدگلوله در آن ها سوراخ ایجاد کرده و آتش پشت دیوار را با فشار بسیار زیاد خاموش کند