جلسه چهارم | آخرین امید برای ظهور: اصلاح مدیریت در خانواده و جامعه

2,914

جلسه چهارم از مبحث "آخرین امید برای ظهور: اصلاح مدیریت در خانواده و جامعه" | محرم98

علیرضا پناهیان
علیرضا پناهیان 4.6 هزار دنبال کننده