سفر به مرکز زمین ، درس چهارم علوم ششم فندق

705
سفر به اعماق زمین درس چهارم علوم ششم ابتدایی درس در یک نگاه از آنجایی که بخش عمدهٔ منابع و مخازن طبیعی مورد استفادهٔ انسان مانند نفت، گاز، زغال سنگ، آب های زیر زمینی و سایر معادن فلزی و غیرفلزی در درون زمین واقع شد ه اند، ضروری است که ساختمان درونی زمین مورد مطالعه قرار گیرد. دانشمندان، ساختمان درونی زمین را به کمک امواج لرزه ای مورد مطالعه قرار می دهند. آنها با استفاده از ویژگی های شیمیایی و فیزیکی مواد سازندهٔ زمین، لایه های مختلف را نامگذاری می کنند. بر اساس خواص شیمیایی، لایه های زمین به سه لایهٔ: پوسته، گوشته و هسته تقسیم بندی می شوند. بر اساس خواص فیزیکی، لایه های زمین به پنج لایهٔ: سنگ کره، خمیر کره، گوشتهٔ زیرین، هستهٔ خارجی و هستهٔ داخلی تقسیم بندی می شوند. ساختمان درونی زمین، بر اساس ترکیب شیمیایی و جنس موادّ تشکیل دهنده، به سه لایه ی پوسته، گوشته و هسته تقسیم بندی می شوند. امّا بر اساس حالت موادّ تشکیل دهنده (جامد، مایع و خمیری)لایه های درونی زمین به پنج بخش زیر تقسیم بندی می شوند: 1 – سنگ کره: این بخش شامل پوسته و قسمت جامد بالایی گوشته است. ضخامت این بخش حدود 100 کیلومتر است و روی قسمت خمیر کره حرکت می کند. 2 – خمیر کره: این بخش از کره ی زمین،حالت خمیری دارد و از زیر سنگ کره شروع می شود و تا عمق حدود 350 کیلومتری ادامه دارد. منشأ بیشتر آتش فشان ها و زمین لرزه ها مربوط به این قسمت می باشد. به خمیر کره و بخش جامد بالای گوشته، مجموعاً گوشته ی بالایی گفته می شود. 3 – گوشته ی زیرین: این بخش که حالت جامد دارد، از زیر خمیر کره تا ابتدای هست هی خارجی ادامه دارد. 4 – هسته ی خارجی: این بخش حالت مایع دارد و از گوشته ی زیرین تا هسته ی داخلی ادامه دارد. 5 – هسته ی داخلی: این بخش حالت جامد دارد و مرکز زمین را تشکیل می دهد. حل آزمایش درس چهارم علوم ششم ابتدایی چگونگی انتقال لرزش (امواج لرزه ای) را در موارد مختلف مقایسه می کنند؟ به این نتیجه می رسند که سرعت انتقال امواج لرزه در داخل مواد متراکم بیشتر از مواد کم تراکم است.
Kayhaniq 59 دنبال کننده
pixel