چقدر راحت این همه بینوایان جنسی خلق می کنیم !!!

178
رابطه و دوستی با جنس مخالف ، خالق بینوایان جنسی هستیم . همه چیز دوستی با جنس مخالف را در مسائل جنسی تعبیر و تفسیر کرده ایم ! و این تعبیر در جامعه ما غالباً به " نرینگی " یا فقط و فقط نیاز جسمی یا به تعبیری حیوانی ختم می شود پس خط قرمز بزرگی در ورای ذهن و باور خود برای محدود کردن این رابطه کشیده ایم و هیچ راه حل منطقی جایگزینی برای این راز بزرگ خلقت ، پیش بینی نکرده ایم ، تو خود بخوان حدیث مفصل ازین مجمل
pixel