حسابداری شرکتهای تضامنی قسمت اول (دکتر مهدی رضایی)

2,420
شرکتهای تضامنی یکی از انواع شرکتهایی است که در قانون تجارت آمده است طی دو ویدیو به نحوی حسابداری در این شرکت ها می پردازیم
pixel