فرنوم و دیاستم | دکتر داودیان

418
جراحی خارج کردن فرنوم (فرنکتومی) باید بعد از بستن فاصله بین دندانی (دیاستم) باشد
pixel