افتتاح رسمی فازهای ۱۳ و ۲۲، ۲۳، ۲۴ پارس جنوبی

121

پیشتازی ایران در بهره برداری از میادین مشترک گازی جنوب برای اولین بار