معرفی وب سایت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان

367
یکی از پروژه های دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان در درس کارآموزی، تهیه ویدئوهای آموزشی است. معمولا دانشجویان این رشته با سیستم های چندرسانه ای و طراحی چندرسانه ای ها در درسی به همین نام آشنا می شوند. معرفی وب سایت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان محصول فعالیت یکی از دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی(سرکار خانم الناز عسکریان) است که زیر نظر دکتر رحمان معرفت (عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان) تهیه شده است.
pixel