آموزش ریاضی نهم ، فصل ششم (خط و معادله های خطی) قسمت 2 - شیب خط و عرض

681
آموزش ریاضی نهم ، فصل ششم (خط و معادله های خطی) قسمت 2 - شیب خط و عرض از مبدا در این ویدئو مفهوم شیب خط و عرض از مبدا آموزش داده می شود.
pixel