به دیگران عشق بورز

126

محبت یا صدقه دادن معادل این نیست که برای ضعیفی دلت بسوزد یا برایش ترحم کنی بلکه معادل عشق ورزیدن است. صدقه دادن با عشق هم معنی است پس به جای اینکه فقط برای کمک پول بدهی دستت را برای کمک به دیگری نیز دراز کن مادر ترزا

نوین برند
نوین برند 12 دنبال کننده