رهبر معظم انقلاب:کانال مالی جدید اروپا به شوخی شبیه تر است، البته شوخی تلخ و هیچ

136

رهبر معظم انقلاب:کانال مالی جدید اروپا به شوخی شبیه تر است، البته شوخی تلخ و هیچ معنایی ندارد

۴ ماه پیش