ماهی کوتر سیاه‌باله: Sphyraena qenie

62

ماهی کوتر سیاه‌باله (Sphyraena qenie) یا باراکودای باله سیاه، از گونه های فهرست شده در ماهیان آبهای جنوب ایران است. این ماهی بصورت گله‌ای زندکی می‌کند و گوشتخوار است. طول آن ممکن است به 170 سانتیمتر برسد. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Sphyraena-qenie.html