عاشورا 94// گزیده عزاداری محله فرامه

4,002

گزیده ای از عزاداری هیات زنجیرزنی محله فرامه در روز عاشورا (حسینیه محله چالکا، محرم الحرام 1437)