دکتر علی کرد: همایش دستاربندی باعث رونق و گسترش دین و بالندگی جامعه می شود

301