صفای باطن و وداع با ماه مبارک رمضان

39

صفای باطن و وداع با ماه مبارک رمضان، خلیل محبوبی