فناوری اسکن بدن انسان با عینک، تحول دیجیتال

257

فناوری اسکن بدن انسان با عینک، کاربرد برای ۱۱۵ و آمبولانس ها با امیرتقوی، مدیر آکادمی تحول دیجیتال، در کنگره موبایل بارسلونا