درمان دارویی تومور مغزی (لوموستین)

1,654

یکی از بهترین درمان های دارویی تومورهای مغزی است که به شکل کپسول خوراکی بوده و در حال حاضر در ایران قابل دسترس می باشد.