قسمت ششم - محو شدگی و انفجار گرادیان‌ها در شبکه‌های بازگشتی

104

در این ویدیو به مشکل اصلی rnn های ساده پرداختیم Exploding and Vanishing Gradients in RNNS خرید کامل دوره: http://class.vision/deeplearning2/

pixel