داوطلب سنتی در کنکور مدرن شکست می خورد

72

بارها در برنامه های شبکه سه سیما تاکید کرده ام که «کنکورمدرن» «داوطلب مدرن» می خواهد! اگه هنوز مثل سال های دبیرستان درس میخونی و هنوز «کنکوری» نشدی، یعنی «داوطلب سنتی» هستی! «داوطلب سنتی» در «کنکور مدرن» شکست می خورد!