نابودی مواد مخدر در دریا

640

پلیس قاچاق چیان مواد مخدر را در حین نابودی مواد در دریا دستگیر کرد