راننده مست در آمریکا 28 نفر را لت و پار کرد

292

از دست دادن تعادل روانی و عقل؛ تجاوز جنسی؛ قتل و دعوا و فحّاشی و تصادفات مرگ آور و زیانهای مالی و بیماریهای جسمی ووو همه از اثرات نوشیدن الکل است؛ نوشیدن الکل هر اندازه باشد برای سلامتی مضّر است حتّی اگر مست نکنید؛... فریب شبکه های ماهواره ای و مجازی را نخورید که شما را تشویق به نوشیدن مشروبات الکلی میکنند و در پس پرده اهداف شومی دارند یا اینکه از جهالتشان فریب خوردند