وقتی کشتی گیر کوبایی بدجور حریف روس رو عصبی میکنه

411
وحشی کتکش میزنه خب عرضه نداری چرا اومدی المپیک ؟؟؟
pixel